Svećenik Petar Ivandić – novi doktor kanonskog prava

ivandicDoktorsku disertaciju obranio je 2. srpnja 2010. na Papinskom sveučilištu Gregoriana na Fakultetu kanonskog prava Petar Ivandić, svećenik biskupije Željezno (Eisenstadt) u Gradišću u Austriji. Doktorska radnja nosi naslov “Obvezno propisana savjetodavna tijela dijecezanskog biskupa u općem pravu Latinske Crkve i njihova primjena u partikularnim normama biskupije Eisenstadt”. Radnja je podijeljena u četiri poglavlja. U prvom obrađuje opće odredbe, a u ostala tri poglavlja riječ je o savjetodavnim tijelima: Biskupijskom ekonomskom vijeću prema kanonima 492-494; Svećeničkom vijeću prema kanonima 495-501; Vijeću konzultora prema kanonu 502. Među ostalim cilj rada je da iz univerzalne i partikularne perspektive dade odgovor na neka temeljna pitanja: o opravdanosti tih vijeća; njihovoj ulozi i koliko su ta vijeća doista pomoć onima koji nose odgovornost u Crkvi. Norme biskupijskog zakonodavstva analizirane su prema općem crkvenom zakoniku, te se ukazuje na njihovu snagu ali i na njihove slabosti. Ističe se da je nadasve nužna vjerna primjena odredbi kanonskog prava, da bi ta savjetodavna tijela uistinu bila pomoć onima koji nose odgovornost u Crkvi.

Petar Ivandić, sin Vinka i Zorke Ivandić, rođen je 18. rujna 1969. u Zavidovićima u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Studij teologije započeo je na Vrhbosanskoj katoličkoj teologiji u Sarajevu (Danas Katolički bogoslovni fakultet), a završio na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu 1996. godine. Za svećenika biskupije Željezno zaređen je 1998., gdje je do odlaska na postdiplomski studij u Rim radio u pastoralu kao kapelan u Neusiedlu am See, te kao župnik u župama Pama (Bijelo Selo) i Wiesen. U vrijeme rimskih studija bio je članom Papinskoga njemačkoga Instituta Santa Maria dell’Anima. (IKA).