Vlč. Ivica Ivanković Radak novi doktor crkvenog prava

Svećenik Subotičke biskupije Ivica Ivanković Radak obranio je 28. ožujka 2012. na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu doktorsku disertaciju iz područja crkvenog prava. Doktorsku radnju na temu LIndissolubilità del matrimonio nella Chiesa Cattolica e nella Chiesa Ortodossa (Nerazrješivost ženidbe u Katoličkoj Crkvi i u Pravoslavnoj Crkvi: učinci postupka za ništavost, rastavu i razvod) izradio je pod vodstvom prof. Claudie Izzi. Ispitno povjerenstvo sačinjavali su profesori: Manuel Jesus Arroba Conde, predsjednik, Claudia Izzi, moderator radnje i Natale Loda. Glavni naglasak u svom radu autor je stavio na usporedbu ženidbenog prava Katoličke Crkve i bračnih pravila Srpska Pravoslavne Crkve, s obzirom na praksu u postupcima za ništavost, rastavu i razvod.

U prvom poglavlju razradio je dogmatsko-pravno poimanje sakramenta ženidbe iz kojeg je proizišla različita praksa zapadne i istočne tradicije. S jedne strane, katoličko ženidbeno zakonodavstvo se temelji na apsolutnoj nerazrješivosti ženidbe i kao takvo razvilo je bogatu sudsku praksu proglašenja ništavosti ženidbe. Odredbe Zakonika kanonskog prava koje se tiču navedenih pitanja tema su drugog poglavlja. Na drugoj strani, istočna pravoslavna tradicija razvila je praksu razvoda brakova uz mogućnost ponovnog sklapanja ženidbe. Bračna pravila koja uređuju navedena pitanja u Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi izložena su u trećem poglavlju. U posljednjem poglavlju, autor obrađuje katoličko zakonodavstvo novijeg datuma i uspoređuje ga s pripadajućim normama Srpske Pravoslavne Crkve.

Ivica Ivanković Radak rođen je u Subotici 1979. Završivši Biskupijsku klasičnu gimnaziju Paulinum u rodnom gradu, kao bogoslov Subotičke biskupije nastavio je teološke studij na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Teologiju je diplomirao 2005. Za svećenika Subotičke biskupije zaređen je u subotičkoj katedrali 26. lipnja 2005. Iste godine upisao je postdiplomski studij crkvenog prava na Papinskom lateranskom sveučilištu. Magistrirao je 2009. Naslov magistarske radnje Matrimoni misti profilo storico e normativa.   Od 2005. do 2011. boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu.