Doktorirao o. Danijel Koraca DI

Svećenik, isusovac, Član Hrvatske pokrajine Družbe Isusove o. Danijel Koraca obranio je doktorsku disertaciju, u ponedjeljak 12. siječnja na Papinskom liturgijskom institutu u Rimu. Radnja nosi naslov: “Dragutin Kniewald e Martin Kirigin, OSB. Due leader del rinnovamento liturgico in Croazia” (Dragutin Kniewald i Martin Kirigin, OSB. Dvojica predvodnika liturgijske obnove u Hrvatskoj) Ispitno povjerenstvo pod predsjedanjem rektora Papinskog učilišta Sant’Anselmo Juana Javiera Floresa Arcasa, OSB, i uz nazočnost predstojnika Instituta Jordi-Augustija Pique i Collada, OSB, činili su profesori Keith Pecklers, mentor; Ivica Žižić, prvi cenzor; i Maurizio Barba, drugi cenzor.

Doktorska radnja podijeljena je u pet poglavlja. U prvome poglavlju Koraca prikazuje opći pregled liturgijskog pokreta u Europi. Rad na liturgijskoj obnovi, koji je papa Pio XII. nazvao prolaskom Duha Svetoga kroz Crkvu, bio je okrunjen liturgijskom obnovom II. vatikanskog sabora. U drugome poglavlju nakon kratkog prikaza povijesnog i crkvenog konteksta Hrvatske, s osobitim naglaskom na njezinu liturgijsku baštinu, autor prikazuje povijest liturgijskog pokreta u Hrvatskoj koji je počeo 20-tih godina XX. stoljeća. Treće poglavlje prikazuje djelovanje Dragutina Kniewalda čije je izdanje rimskoga misala na modernome hrvatskom jeziku označilo početak i daljnji razvoj liturgijske obnove u Hrvata. Dr. Kniewald začetnik je suvremene liturgijske znanosti u Hrvatskoj i njegovo je plodno djelovanje na području liturgije najbolje vidljivo u priručniku Liturgika, namijenjenom studentima teologije, koji je od svoga izdanja godine 1937. ostao jedini tiskani priručnik za studij te discipline do 1993. Osim toga pridonio je u predstavljanju starog Zagrebačkog obreda i njegovih liturgijskih knjiga svjetskoj znanstvenoj zajednici. U četvrtom poglavlju prikazan je rad Martina Kirigina, obnovitelja muške grane benediktinskoga reda u Hrvatskoj. Njegova aktivnost najduže i najsnažnije je obilježila rad na liturgijskoj obnovi u Hrvatskoj. Brojnim člancima i predavanjima Kirigin je nastojao vratiti liturgiju u srce kršćanske pobožnosti hrvatskoga naroda. Posljednje poglavlje čini usporedbu liturgijske i teološke misli dvojice autora. Usporedbom se uočavaju zajednički teološki temelji koji vuku svoje korijene u mislima i inicijativama velikih europskih radnika na liturgijskoj obnovi Oda Casela, Romana Guardinija i Pia Parscha.

O. Danijel Koraca rođen je u Rijeci 24. travnja 1978. godine. Nakon završene osnovne škole u rodnome gradu upisuje, kao isusovački kandidat, Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu. Godine 1997. stupa u Družbu Isusovu u kojoj prolazi redovitu formaciju: dvije godine novicijata, studij filozofije, dvogodišnju pastoralnu praksu te studij teologije. Nakon svećeničkog ređenja godine 2007., kroz dvije godine obnaša službu župnog vikara u župi Srca Isusova u Palmotićevoj ulici u Zagrebu. Godine 2009. poglavari ga šalju na studij liturgike na Papinski liturgijski institut u Rimu. Znanstveni stupanj magistra postigao je u studenome 2011. godine obranivši magistarski rad pod naslovom “Il contributo di Dragutin Kniewald al movimento liturgico e alla scienza liturgica in Croazia” (Doprinos Dragutina Kniewalda liturgijskom pokretu i liturgijskoj znanosti u Hrvatskoj).