Svetkovina Presvetog Trojstva – Propovijed

Kard. Mario Grech

Generalni tajnik Biskupske sinode

Hrvatska crkva sv. Jeronima (Rim)

30.svibnja 2021.

Više/più…

Omelia in occasione della festa liturgica del Beato Alozije Stepinac, Vescovo e Martire

Robert Cardinale Sarah

Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti

Roma, 9 febbraio 2021

Letture:

Sap 3, 1-9

2 Cor 6, 4-10

Gv 12, 24-26

Više/più…

Propovijed prigodom liturgijske proslave blagdana bl. Alojzija Stepinca, biskupa i mučenika

Robert Kardinal Sarah

Prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata

Rim, 9. veljače 2021.

Čitanja:

Mudr 3, 1-9

2 Kor 6, 4-10

Iv 12, 24-26

Više/più…

Propovijed kard. Pietra Parolina o 1600. obljetnici smrti sv. Jeronima

Propovijed kard. Pietra Parolina o 1600. obljetnici smrti sv. Jeronima

Rim, Hrvatska crkva sv. Jeronima

30. rujna 2020.

Više/più…

OMELIA XVI CENTENARIO MORTE SAN GIROLAMO

OMELIA XVI CENTENARIO MORTE SAN GIROLAMO

Chiesa di san Girolamo dei Croati, 30 settembre 2020

Card. Pietro Parolin

Više/più…

Omelia card. Ladaria 9 febbraio 2020

9 febbraio 2020

Festa del beato Stepinac

Omelia

 S.Em.za Luis F. Card. Ladaria

Il vangelo di questa domenica ci propone un brano del discorso di Gesù sulla montagna secondo l’evangelista Matteo. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Il sale serviva e serve ancora per dar sapore ai nostri cibi. E serviva e serve ancora, anche se in misura minore, per conservare i nostri alimenti. Ma c’è una condizione indispensabile: il sale per poter dare sapore, per poter proteggere gli alimenti dalla corruzione, deve, esso stesso, conservare il sapore, non deve perdere le sue qualità, deve conservare il proprio vigore. Solo così può essere utile agli uomini. Il sale ha anche una speciale caratteristica: si nasconde nei cibi che mangiamo, non è visibile, non appare. I discepoli devono essere sale della terra, penetrarla profondamente, dare agli uomini la forza che viene della fede, magari senza apparire, ma questo non vuol dire senza efficacia. Niente è nascosto che non si debba manifestare. Quanto sale della terra nell’anonimato e nel nascondimento! Više/più…

Homilija kard. Ladaria 9. veljače 2020.

9. veljače 2020.

Proslava blaženoga Alojzija Stepinca

Propovijed

S.Em.za Luis F. Card. Ladaria

            Evanđelje ove nedjelje nudi nam odlomak iz Isusovog govora na gori prema evanđelistu Mateju. Vi ste sol zemlje, vi ste svjetlost svijeta. Sol je služila i još uvijek služi da bi dala okus našim jelima. Služila je i još uvijek služi, iako u manjoj mjeri, da bi sačuvala našu hranu. Ali postoji jedan neophodan uvjet: sol, da bi mogla dati okus, da bi mogla zaštititi hranu od kvarljivosti, mora zadržati svoj okus, ne smije izgubiti svoje kvalitete, mora zadržati vlastitu snagu. Samo takva može biti korisna ljudima. Sol ima također jednu posebnu karakteristiku: sakriva se u hrani koju jedemo, nije vidljiva, ne pojavljuje se. Učenici moraju biti sol zemlje, prodrijeti duboko u nju, pružiti ljudima snagu koja dolazi iz vjere, možda nevidljivo, ali to ne znači bez učinkovitosti. Ništa nije skriveno što se ne bi moglo razotkriti. Koliko li je samo soli zemlje u anonimnosti i u skrovitosti! Više/più…

Omelia card. Comastri 9 febbraio 2019

Pontificio Collegio Croato

 

Santa Messa  in memoria

del Beato Card. Luigi Stepinac

 

9 febbraio 2019

 

________  .  ________

 

1) Per ricordare il grande insegnamento che ci viene dalla vita del Cardinale Luigi Stepinac, parto da una osservazione di Origene.

Origene è stato un grande personaggio del terzo secolo cristiano: nacque ad Alessandria di Egitto nel 185 e qui morì nel 251 in seguito alle torture subite durante la terribile persecuzione di Decio. Anche il padre di Origene, di nome Leonida, affrontò la persecuzione e morì martire ad Alessandria durante il regno di Settimio Severo. Ricordando quei tempi eroici, Origene scrive: “Allora si era veramente fedeli (e sottolinea questa parola: fedeli!), quando, nella Chiesa il martirio era esperienza quotidiana; quando al ritorno dai cimiteri dove avevamo accompagnato i corpi dei martiri, rientravamo nella nostra assemblea per pregare e commentare l’eroismo dei martiri; quando tutta la Chiesa era là, irremovibile nella fede. Allora i fedeli erano certamente poco numerosi, ma erano veramente fedeli e camminavano nella via che conduce alla Vita” (Omelia su Geremia).

Queste parole di Origene si applicano perfettamente alla vita del Cardinale Stepinac. Per il Capodanno del 1938 così scrisse ai suoi sacerdoti: Više/più…

Homilija kard. Comastri 9. veljače 2019.

HOMILIJA

 

Angelo kard. Comastri

Generalni vikar Njegove Svetosti za Vatikanski Grad

Nadsvećenik Papinske Bazilike Sv. Petra

 

Povodom liturgijskog spomena blaženog Alojzija Stepinca

9. veljače 2019., 18:00 sati

Papinski Hrvatski Zavod Svetog Jeronima

 

 

            1) Život kardinala Alojzija Stepinca pruža nam veliku pouku koju ćemo dozvati u pamet polazeći od jednog Origenovog zapažanja.

            Origen bio je znamenita osobnost trećega stoljeća kršćanstva: rođen je u Aleksandriji Egipatskoj 185. godine, gdje je i umro 251. godine nakon pretrpljenih mučenja tijekom stravičnoga Decijeva progona. Origenov je otac, po imenu Leonida, također podnio progone i umro kao mučenik u Aleksandriji za carevanja Septimija Severa. Sjećajući se tih junačkih vremena, Origen piše: „Tada se doista bivalo vjernicima (i naglašava ovu riječ: vjernicima!) kada je u Crkvi mučeništvo bilo svakodnevno iskustvo; kada smo se po povratku s groblja, na koja smo ispratili tjelesa mučenika, ponovno sastali u našim zborovima na molitvu i osvrnuli se na junaštvo mučenika; kada je cijela Crkva bila ondje, nepokolebljiva u vjeri. Tada su vjernici bili zasigurno malobrojni, no bili su uistinu vjernici, hodeći putem koji vodi u Život“ (Iz Homilije na Knjigu proroka Jeremije).

            Ove se Origenove riječi savršeno primjenjuju na život kardinala Stepinca. Prigodom Nove godine 1938., ovako je pisao svojim svećenicima: „Poznajem poteškoće našega pastoralnog klera. Njegove poteškoće bit će i moje poteškoće. Zajedno ćemo trpjeti i zajedno se radovati, da budemo jedno srce i jedna duša (…). Neka Vas dakle nijedna poteškoća ne slomi, već naprotiv neka Vas sve više jača (…). Braćo svećenici (…) zbijmo naše svećeničke redove! Ni za čim naši protivnici toliko ne teže kao za tim da razbiju naše redove (…). Nastojmo mi, da podupremo jedan drugoga, gdjegod možemo, jer ćemo onda i kraj prorijeđenih naših svećeničkih redova biti neosvojiva tvrđava.“ Koliko su aktualne ove riječi! Više/più…

HOMILIJA João kard Braz de Aviz

Liturgijski spomen blaženog Alojzija Stepinca

11. veljače 2018., 18:00 sati

Hrvatski Crkva Svetog Jeronima u Rimu

 

„A duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Koji se u nj [u Gospodina] ufaju spoznat će istinu i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim.“ (Mudr 3, 1.4.9)

 

Draga braćo i sestre,

S velikom vas privrženošću i poštovanjem pozdravljam. Ponudili ste mi danas priliku zajedno s vama rasti u svetom otajstvu naše vjere. Prigoda za to ovo je slavlje u kojem se zajedno spominjemo velikog blaženog mučenika Alojzija Stepinca, 58 godina nakon njegove smrti. Vi ste tijekom svih ovih godina slavili taj Spomen u duhu molitve i zahvaljivanja.

Tri retka iz Knjige Mudrosti kojima smo započeli ovo naše malo razmatranje potpuno su se ostvarila u osobi kardinala Stepinca.

Doista, on se pouzdao samo u Gospodina, kao osoba i kao biskup, odan svojoj vjeri, svom narodu i sv. Petru u Rimu, u burnim vremenima koja vi prisutni dobro poznajete i koja ste, neki među vama, barem djelomično i iskusili poput njega. Više/più…