Hrvatske ustanove sv. Jeronima u Rimu

U Rimu je od davnine boravila malena skupina hrvatskih ljudi koja je po uzoru na druge europske narode i krajeve željela imati svoje, dobro organizirane crkvene i narodne ustanove. Početkom 15. stoljeća ta se zajednica nazivala „Časna bratovština Slavena predgrađa svetoga Petra“ (Venerabilis Societas Confallonorum Slavorum Burghi S. Petri). Sastajali su se u ulici Borgo Vecchio, u neposrednoj blizini bazilike svetoga Petra u Vatikanu. Članovi bratovštine bili su Hrvati iz Sjeverne Hrvatske, Slavonije, Bosne i Dalmacije. U početku su se predstavljali pod  dalmatinskim i slovinskim imenom, a nakon osnutka gostinjca sve više se ističe ilirsko ime koje je posve prevladalo. Time se vrlo jasno iskazivala kulturna i narodnosna pripadnost članova bratovštine i svih koji su odsjedali u gostinjcu. Više/più…