Anđelo Maly novi doktor biblijske teologije

Andjelo MalyNa Papinskom sveučilištu Urbaniana u Rimu u utorak 19. svibnja 2015. obranio je doktorat iz teologije, sa specijalizacijom iz biblijske teologije, svećenik Sisačke biskupije vlč. Anđelo Maly. Moderator doktorske disertacije pod naslovom „Dall’atleta incatenato al campione celeste. Escatologia e metafora agonistica nella Lettera ai Filippesi“ (Od zarobljenog atlete do nebeskog prvaka. Eshatologija i agonistička metafora u Poslanici Filipljanima) bio je prof. Antonio Pitta. U ispitnome povjerenstvu bili su korelatori prof. Carlo Bazzi i prof. Sandro Carbone. Akademskom činu nazočili su doktorandovi roditelji i sestra, mons. Jure Bogdan, rektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, svećenici studenti istog Zavoda te prijatelji i gosti iz Hrvatske i Rima.

Prvotni izbor tematike doktorske disertacije povezan je uz Pavlovu Poslanicu Filipljanima. Pavao se nalazi u zatočeništvu i u ovoj poslanici odražava posebnu prisnost prema svojoj zajednici, što i na nekoliko mjesta u samoj poslanici spominje. Ova prisnost zasigurno biva uvjetovana mišlju o mogućoj Apostolovoj smrti. Pavao, preplavljen dvojbama i željom da Filipljanima uputi riječi utjehe, sastavlja poslanicu koja se uvelike razlikuje od ostalih „velikih“ poslanica. Teško je primijeniti principe povijesno-kritičke ili retoričke metode u njihovoj konciznosti, stoga naglasak biva stavljen na jezik kojim se Pavao obraća zajednici. Misao o smrti, kao i druga mjesta u Poslanici, pred čitatelja stavljaju nakanu da promatra Poslanicu Filipljanima u eshatološkom svjetlu. Upravo ovdje nalazi se drugi motiv za odabranu temu. Pomalo zanemarena eshatologija u novozavjetnim studijima (ali i općenito) potiče doktoranda da pokuša dati novi ili stari pravac Pavlovoj eshatologiji. On to čini povezujući je s agonističkom (sportskom) metaforom, prisutnom u poslanici. Maly daje poseban naglasak na razvoj i odnos dvaju jezičnih izričaja: eshatološkom i agonističkom. Dok je filozofska misao (napose stoička) agonističku metaforu koristila kako bi ukazala na moralne napore u svrhu dostizanja vrhovnih krjeposti, Pavao ju preobražava, dajući joj kristološku dimenziju. Pavlova „trka“ u svrhu evanđelja bliži se svome cilju. Apostol hita k cilju i prema nagradi, ne kreposti, već višnjega poziva u Kristu Isusu. Upravo u ovom elementu na poseban način vidljiva je poveznica između agonističke metafore i eshatologije, koja lingvistički poprima nove „dimenzije“.

Doktorski rad podijeljen je u sedam poglavlja. U prvom poglavlju doktorskog rada Maly izlaže okolnosti Pavlovog zatočeništva te neke osnovne problematike same Poslanice, dajući u konačnici osobnu strukturu poslanice, uvjetovanu Pavlovom trenutačnom situacijom. U drugom poglavlju objašnjeni su elementi Pavlove eshatologije (smrt i uskrsnuće; „biti s Kristom“; paruzija; Dan Gospodinov) te bîtni sadržaj eshatologije u Poslanici Filipljanima. Koristeći se, bilo dijakroničkom bilo sinkroničnom metodom, u sljedećim poglavljima (treće do šesto) autor donosi egzegetsko – teološku analazu perikopa u kojima prevladava eshatološki (i agonistički) jezik (Fil 1,3-11; 4,2-7; 1,18-30; 2,12-18; 3,7–4,1). U posljednjem, sedmom poglavlju, doktorand govori o agonističkoj (športskoj) metafori i njezinim obilježjima, počevši od helenističkog razdoblja sve do Pavla. U završnom dijelu disertacije vlč. Maly je pokušao pronaći poveznice između eshatologije i agonističke metafore, naglašavajući na „nove dimenzije“ Pavlove eshatologije.

Anđelo Maly rođen je 16. prosinca 1984. godine u Kutini. Filozofsko-teološki studij započeo je 2003. u Zagrebu (Katolički bogoslovni fakultet), a završio u Rimu na Papinskome lateranskom sveučilištu 2008. godine. U prvim godinama rimskog studija boravio je u Papinskome rimskom velikome sjemeništu (Pontificio Seminario Romano Maggiore). Godine 2008. upisuje poslijediplomski studij iz biblijskih znanosti na Papinskom biblijskim institutu gdje je i magistrirao 2011. uz rad s naslovom „Oponašatelji moji budite – Životno oponašanje vjernika u Fil 3,17–4,1“ („Symmimētai mou gínesthe – La mimesi vitale del credente in Fil 3,17–4,1“), mentor prof. Jean-Noël Aletti, SI. U vrijeme poslijediplomskoga studija vlč. Maly boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu (2009.-2015.), a od veljače 2015. asistent je pri katedri Svetog pisma na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu.