Doktorirao fra Ivica Jurić

ivica-juric-doktoratU Rimu je 13. listopada 2016. doktorirao magistar bogoslova Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja i profesor na KBF-u u Splitu fra Ivica Jurić. Na Papinskom pastoralnom institutu “Redemptor Hominis” Papinskoga lateranskog sveučilišta obranio je doktorsku tezu pod naslovom “Movimenti e ‘nuove comunita’ nelle parrocchie secondo le prospettive di ‘Redemptoris missio’; Le aggregazioni ecclesiali e il loro contributo missionario alla pastorale parrocchiale nell’Arcidiocesi di Split-Makarska (Croazia)” ili “Pokreti i nove zajednice u župama prema smjernicama ‘Redemptors missio’; Laičke skupine i njihov misionarski doprinos župnom pastoralu u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji”, pod mentorstvom prof. Paola Asolana, stekavši time akademski stupanj doktora znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja teologije, sa specijalizacijom u pastoralnoj teologiji. U navedenoj disertaciji dr. Jurić se bavi problematikom mjesta i uloge crkvenih laičkih pokreta i novih zajednica u župnome pastoralu općenito, a na poseban način u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

Ivica Jurić rođen je 29. lipnja 1978. godine u Splitu od oca Jakova i majke Anđelije r. Moro. Osnovnu školu pohađao je u Crivcu (1985-1989), Vrbi (1989-1992) i Sinju (1992-1993). Nakon završetka osnovnoškolskog obrazovanja školovanje je nastavio na Franjevačkoj klasičnoj Gimnaziji s pravom javnosti u Sinju, gdje je maturirao 1997. godine. Nakon godinu dana u novicijatu na otočiću Visovcu na Krki 1998. godine upisao se na KBF Sveučilišta u Zagrebu, točnije na afilirani filozofsko-teološki studij na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj. Nakon njezina preseljenja u Split i ujedinjavanja s Teologijom u Splitu (1999.), studij je nastavio na novonastalom KBF-u u Splitu, gdje je i diplomirao 2003. godine. Nakon završenog studija, đakonskog praktikuma u Sinju i Vinjanima te svećeničkog ređenja na naslov Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja 2004. godine, kao svećenik pastoralno je djelovao dvije godine na župi u Zagrebu (župa Majke Božje Lurdske) i dvije godine u Splitu (župa Gospe od Zdravlja). Nakon četverogodišnjega pastoralnog iskustva 2008. godine upisao se u Rimu na poslijediplomski studij pastoralne teologije, na Papinskom lateranskom sveučilištu (Pontificia Universitas Lateranensis) pri Papinskom pastoralnom institutu „Redemptor hominis” (Pontificio istituto pastorale „Redemptor hominis”), gdje je nakon dvije godine postigao licencijat (13. listopada 2010.) a zatim 13. listopada 2016. i doktorat.