MOLITVA GOSPI

MOLITVA GOSPI

(Hrvatska crkva sv. Jeronima, 18. studenoga 2012.)

Chiesa san Girolamo dei Croati

Zdravo Presveta Djevice i Majko Božja Marijo, Majko Crkve Kristove, Majko naše povijesti, Kraljice naše sadašnjosti, Zvijezdo naše budućnosti, Moćna zaštitnice naše domovine Hrvatske! Premda nevjerni, da ti služimo, no ipak uzdajući se u ljubav i divnu blagost tvoju, ispovijedamo danas, pred cijelim dvorom nebeskim i pukom zemaljskim, da si naša Odvjetnica i Majka, Majka cijelog našeg naroda.

Molimo te usrdno, da nam svima uz prijestolje Božanskoga Sina isprosiš milost i milosrđe, spasenje i blagoslov, pomoć i zaštitu u svim pogibeljima i nevoljama.

Ti si Kraljica i Majka milosrđa, pomoćnica kršćana i tješiteljica žalosnih, zato ti iskazujemo svoje djetinje pouzdanje, kako ti je naš narod vazda kroz vjekove iskazivao.

U ovim teškim vremenima kušnji, Tvojoj majčinskoj zaštiti preporučujemo svoje duhovne i svjetovne poglavare, sve sužnje na tijelu i u duši, mornare, putnike i radnike, sve naše vojnike i časnike, majke i udovice, sve svećenike i Bogu posvećene osobe, učitelje i javne djelatnike, tek začete, nezaštićene i nerođene, sve one koji su u smrtnoj borbi ovoga časa, patnike i osamljene, sve stanovnike naše Domovine, cijelu našu domovinu i naš narod.

Bezgrješna djevice, koju u ovom Božjem hramu, stoljećima štujemo pod nazivom «Madonna della Stella», molimo Te za mir i sklad, uzajamnu vjernost i poštovanje u našim obiteljima, za našu studentsku i radničku mladež, djecu, učenike, za sve naše mlade. Budi im zvjezda vodilja u svim vrtlozima i olujama života.

Izmoli nam svima vjernost i ustrajnost u katoličkoj vjeri, da u krilu svete rimske Crkve s Petrovim nasljednikom papom našim (Benediktom XVI.) i našim biskupima, provodimo dane u miru i bez straha, u blagostanju i poštenju i tako zavrijedimo doći jednom do vječnog života, da slavimo ondje Trojedinoga Boga, zajedno s Tobom našom zvijezdom vodiljom, s anđelima i svetima, svom nebeskom proslavljenom Crkvom, po sve vijeke vjekova. Amen.

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački: Rimski pape o blaženom Alojziju Stepincu

Homilija u prigodi proslave spomendana

blaženog Alojzija Stepinca u Hrvatskoj crkvi sv. Jeronima u Rimu

Rim, nedjelja 12. veljače 2012.

Liturgijska čitanja: Lev 13, 1-2. 45-46; 1Kor 10,31-11,1; Mk 1, 40-45

 

Dosljednost u nasljedovanju Krista

1. Pozivajući na svetost sveti Pavao, u drugom današnjem čitanju, stavlja pred nas tri razine tog poziva: raditi sve na slavu Božju; ne tražiti vlastitu korist, već korist mnogih; nasljedovati Krista. Sve tri navedene razine uključene su u mučeništvo kao kršćansko svjedočenje za Krista, koje daje Crkvi da zablista u svem svom sjaju.

U životu kršćanina sve je usmjereno na Boga. Nema stvarnosti u čovjekovu životu, a još manje u životu vjernika, koja ne bi bila povezana s Bogom. To znači da čovjek posjeduje slobodu i milost unutarnjeg rasvjetljenja da može razlučiti ono što ga približava Bogu od onoga što ga udaljuje od njega.

Mučenici predstavljaju najviši izraz te slobode te u predanju sebe drugima daju zorno svjedočanstvo kako nadići vlastite interese, boreći se protiv svakog oblika sebičnosti. Apostol Pavao je itekako svjestan da njegovo ponašanje ima veliko značenje za one koji su mu povjereni. Sav je obuzet nasljedovanjem Krista, onim nasljedovanjem koje ga sili na dosljednost, da se ne bi dogodilo te sâm bude prepreka braći na putu prema Kristu, sablazan onima koji žele slijediti Krista.

Kršćanski mučenici su nam uzor, kao što je i Apostol postao uzor drugima. Dosljednost života nije samo u izbjegavanju sablazni, već u nasljedovanju Krista i naviještanju Radosne vijesti.

  Više/più…

Sinfonia di testimonianze dei Romani Pontefici sul Beato Alojzije Stepinac

Omelia dell’Arcivescovo di Zagabria

Josip Card. Bozanić

in occasione della  memoria liturgica

del Beato Alojzije Stepinac

Chiesa di San Girolamo dei Croati

Roma, domenica 12 febbraio 2012

 (Letture liturgiche: Lv 13, 1-2.45-46; Sl 32, 1-2.5.11;

1Cor 10,31-11,1; Mc 1, 40-45)

 

Coerenza nella sequela di Cristo

1. Nella seconda lettura di oggi San Paolo ci invita alla santità, e lo fa presentandoci tre livelli della chiamata alla santità: fare tutto per la gloria di Dio; non cercare il proprio interesse, ma quello di molti; farsi imitatori di Cristo. Tutti e tre questi livelli sono compresi nella testimonianza cristiana del martirio che fa risplendere la Chiesa in tutta la sua bellezza.

Nella vita del cristiano ogni cosa è riferita a Dio. Non esiste nessuna dimensione della vita dell’uomo e ancora meno dell’uomo religioso che non sia in relazione con Dio. Ciò significa che l’uomo nella libertà e grazie alla luce interiore può discernere ciò che lo avvicina a Dio e ciò che lo allontana da Lui.

I martiri esprimono nel modo più alto tale libertà e nel dono di sé agli altri ci mostrano che è possibile trascendere i propri interessi, sradicando in se stessi ogni forma di egoismo. L’apostolo Paolo è consapevole che il suo comportamento non è privo di valore per coloro che gli sono affidati. L’imitazione di Cristo lo impegna pienamente, lo costringe alla coerenza, perchè non succeda che egli stesso sia di ostacolo ai fratelli nel cammino verso Cristo, che non sia egli uno scandalo per chi vuole seguire Gesù.

Tutti i martiri cristiani sono per noi un modello, come l’Apostolo si è fatto modello per gli altri. Vivendo in modo coerente, non si evitano soltanto gli scandali, ma si diventa annunciatori di Cristo, portatori della Buona Novella al mondo.

Više/più…

Omelia di Gianfranco Cardinale Ravasi

Gianfranco Card. Ravasi

OMELIA GIANFRANCO CARDINALE RAVASI (Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura) tenuta in Pontificio Collegio Croato di San Girolamo in occasione del 51° Anniversario della morte del Beato Cardinale Alojzije Stepinac (10 febbraio 2011)

Vorrei innanzitutto ringraziare il rettore, monsignor Bogdan, per l’invito che mi ha rivolto e che mi permette, questa sera, di essere all’interno di una comunità, mentre vive uno dei suoi momenti più intimi che le consentono di risalire alle sue radici, alla sua terra anche se lontana. Di risalire soprattutto a quei volti e, in particolare, a quello del beato Stepinac che oggi è davanti agli occhi di tutti noi. Vorrei prima di tutto rivolgere un ringraziamento e un saluto a tutta la comunità croata. Više/più…