Omelia card. Ladaria 9 febbraio 2020

9 febbraio 2020

Festa del beato Stepinac

Omelia

 S.Em.za Luis F. Card. Ladaria

Il vangelo di questa domenica ci propone un brano del discorso di Gesù sulla montagna secondo l’evangelista Matteo. Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Il sale serviva e serve ancora per dar sapore ai nostri cibi. E serviva e serve ancora, anche se in misura minore, per conservare i nostri alimenti. Ma c’è una condizione indispensabile: il sale per poter dare sapore, per poter proteggere gli alimenti dalla corruzione, deve, esso stesso, conservare il sapore, non deve perdere le sue qualità, deve conservare il proprio vigore. Solo così può essere utile agli uomini. Il sale ha anche una speciale caratteristica: si nasconde nei cibi che mangiamo, non è visibile, non appare. I discepoli devono essere sale della terra, penetrarla profondamente, dare agli uomini la forza che viene della fede, magari senza apparire, ma questo non vuol dire senza efficacia. Niente è nascosto che non si debba manifestare. Quanto sale della terra nell’anonimato e nel nascondimento! Više/più…

Homilija kard. Ladaria 9. veljače 2020.

9. veljače 2020.

Proslava blaženoga Alojzija Stepinca

Propovijed

S.Em.za Luis F. Card. Ladaria

            Evanđelje ove nedjelje nudi nam odlomak iz Isusovog govora na gori prema evanđelistu Mateju. Vi ste sol zemlje, vi ste svjetlost svijeta. Sol je služila i još uvijek služi da bi dala okus našim jelima. Služila je i još uvijek služi, iako u manjoj mjeri, da bi sačuvala našu hranu. Ali postoji jedan neophodan uvjet: sol, da bi mogla dati okus, da bi mogla zaštititi hranu od kvarljivosti, mora zadržati svoj okus, ne smije izgubiti svoje kvalitete, mora zadržati vlastitu snagu. Samo takva može biti korisna ljudima. Sol ima također jednu posebnu karakteristiku: sakriva se u hrani koju jedemo, nije vidljiva, ne pojavljuje se. Učenici moraju biti sol zemlje, prodrijeti duboko u nju, pružiti ljudima snagu koja dolazi iz vjere, možda nevidljivo, ali to ne znači bez učinkovitosti. Ništa nije skriveno što se ne bi moglo razotkriti. Koliko li je samo soli zemlje u anonimnosti i u skrovitosti! Više/più…

Omelia card. Comastri 9 febbraio 2019

Pontificio Collegio Croato

 

Santa Messa  in memoria

del Beato Card. Luigi Stepinac

 

9 febbraio 2019

 

________  .  ________

 

1) Per ricordare il grande insegnamento che ci viene dalla vita del Cardinale Luigi Stepinac, parto da una osservazione di Origene.

Origene è stato un grande personaggio del terzo secolo cristiano: nacque ad Alessandria di Egitto nel 185 e qui morì nel 251 in seguito alle torture subite durante la terribile persecuzione di Decio. Anche il padre di Origene, di nome Leonida, affrontò la persecuzione e morì martire ad Alessandria durante il regno di Settimio Severo. Ricordando quei tempi eroici, Origene scrive: “Allora si era veramente fedeli (e sottolinea questa parola: fedeli!), quando, nella Chiesa il martirio era esperienza quotidiana; quando al ritorno dai cimiteri dove avevamo accompagnato i corpi dei martiri, rientravamo nella nostra assemblea per pregare e commentare l’eroismo dei martiri; quando tutta la Chiesa era là, irremovibile nella fede. Allora i fedeli erano certamente poco numerosi, ma erano veramente fedeli e camminavano nella via che conduce alla Vita” (Omelia su Geremia).

Queste parole di Origene si applicano perfettamente alla vita del Cardinale Stepinac. Per il Capodanno del 1938 così scrisse ai suoi sacerdoti: Više/più…

Homilija kard. Comastri 9. veljače 2019.

HOMILIJA

 

Angelo kard. Comastri

Generalni vikar Njegove Svetosti za Vatikanski Grad

Nadsvećenik Papinske Bazilike Sv. Petra

 

Povodom liturgijskog spomena blaženog Alojzija Stepinca

9. veljače 2019., 18:00 sati

Papinski Hrvatski Zavod Svetog Jeronima

 

 

            1) Život kardinala Alojzija Stepinca pruža nam veliku pouku koju ćemo dozvati u pamet polazeći od jednog Origenovog zapažanja.

            Origen bio je znamenita osobnost trećega stoljeća kršćanstva: rođen je u Aleksandriji Egipatskoj 185. godine, gdje je i umro 251. godine nakon pretrpljenih mučenja tijekom stravičnoga Decijeva progona. Origenov je otac, po imenu Leonida, također podnio progone i umro kao mučenik u Aleksandriji za carevanja Septimija Severa. Sjećajući se tih junačkih vremena, Origen piše: „Tada se doista bivalo vjernicima (i naglašava ovu riječ: vjernicima!) kada je u Crkvi mučeništvo bilo svakodnevno iskustvo; kada smo se po povratku s groblja, na koja smo ispratili tjelesa mučenika, ponovno sastali u našim zborovima na molitvu i osvrnuli se na junaštvo mučenika; kada je cijela Crkva bila ondje, nepokolebljiva u vjeri. Tada su vjernici bili zasigurno malobrojni, no bili su uistinu vjernici, hodeći putem koji vodi u Život“ (Iz Homilije na Knjigu proroka Jeremije).

            Ove se Origenove riječi savršeno primjenjuju na život kardinala Stepinca. Prigodom Nove godine 1938., ovako je pisao svojim svećenicima: „Poznajem poteškoće našega pastoralnog klera. Njegove poteškoće bit će i moje poteškoće. Zajedno ćemo trpjeti i zajedno se radovati, da budemo jedno srce i jedna duša (…). Neka Vas dakle nijedna poteškoća ne slomi, već naprotiv neka Vas sve više jača (…). Braćo svećenici (…) zbijmo naše svećeničke redove! Ni za čim naši protivnici toliko ne teže kao za tim da razbiju naše redove (…). Nastojmo mi, da podupremo jedan drugoga, gdjegod možemo, jer ćemo onda i kraj prorijeđenih naših svećeničkih redova biti neosvojiva tvrđava.“ Koliko su aktualne ove riječi! Više/più…

HOMILIJA João kard Braz de Aviz

Liturgijski spomen blaženog Alojzija Stepinca

11. veljače 2018., 18:00 sati

Hrvatski Crkva Svetog Jeronima u Rimu

 

„A duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Koji se u nj [u Gospodina] ufaju spoznat će istinu i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim.“ (Mudr 3, 1.4.9)

 

Draga braćo i sestre,

S velikom vas privrženošću i poštovanjem pozdravljam. Ponudili ste mi danas priliku zajedno s vama rasti u svetom otajstvu naše vjere. Prigoda za to ovo je slavlje u kojem se zajedno spominjemo velikog blaženog mučenika Alojzija Stepinca, 58 godina nakon njegove smrti. Vi ste tijekom svih ovih godina slavili taj Spomen u duhu molitve i zahvaljivanja.

Tri retka iz Knjige Mudrosti kojima smo započeli ovo naše malo razmatranje potpuno su se ostvarila u osobi kardinala Stepinca.

Doista, on se pouzdao samo u Gospodina, kao osoba i kao biskup, odan svojoj vjeri, svom narodu i sv. Petru u Rimu, u burnim vremenima koja vi prisutni dobro poznajete i koja ste, neki među vama, barem djelomično i iskusili poput njega. Više/più…

Cardinale Marc Ouellet – MEMORIA DEL BEATO ALOJZIJE STEPINAC

Chiesa di San Girolamo dei Croati – Roma
Domenica 12 febbraio 2017
Solenne celebrazione eucaristica nella
MEMORIA DEL BEATO ALOJZIJE STEPINAC

 

Sapienza 3,1-9,
Ps 31 (30),
2 Cor 6, 4-10;
GV 12, 24-26;

 

“Beato l’uomo che sopporta la tentazione, perché una volta superata la prova riceverà la corona della vita” (Gc 1,12).

Eccellenze, Reverendi sacerdoti e seminaristi, Religiosi e Religiose, Rappresentanti delle Autorità civili,

Cari fratelli e sorelle,

Il versetto dell’alleluia prima del vangelo proclama beato l’uomo sottoposto alla tentazione che supera la prova e merita così la corona della vita. Non è forse il messaggio che promana dalla vita del Beato Aloisio Stepinac, uomo di Dio e uomo di Chiesa, che fu sottoposto a dure prove e ne è uscito vincitore delle attrattive e delle insidie di questo mondo? Više/più…

Homilija kard. Marca Ouelletta

Svečano Euharistijsko slavlje o
SPOMENU BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA
Rim, Hrvatska crkva sv. Jeronima
Nedjelja, 12. veljače 2017.

 

Mudrost 3,1-9,
Ps 31 (30)
2 Kor 6, 4-10;
Iv 12, 24-26;

 

“Blago čovjeku koji trpi kušnju: prokušan, primit će vijenac života koji je Gospodin obećao onima što ga ljube.” (Jak 1,12).

Preuzvišena gospodo biskupi, poštovani svećenici i bogoslovi, redovnici i redovnice, predstavnici svjetovnih vlasti, draga braćo i sestre!

Pripjevni redak zaziva “Aleluja” prije Evanđelja proglašuje blaženim čovjeka koji je podvrgnut napasti, koji nadvladava kušnju i tako zaslužuje krunu života. Nije li upravo to poruka koja proizlazi iz života blaženog Alojzija Stepinca, čovjeka Božjeg i čovjeka Crkve, koji je bio podvrgnut teškim kušnjama i izišao je kao pobjednik nad privlačnostima i zasjedama ovog svijeta? Više/più…

Homilija mons. Jure Bogdana na svetoj misi u Sinju sa svećenicima Papinskog hrvatskog zavoda u Rimu

 

Svetište Gospe Sinjske, 29. veljače 2016., 8.00 sati

Dragi braćo svećenici, draga braćo i sestre,

Rado sam želio nakon ređenja za biskupa doći u ovo Gospino svetište slaviti sv. Misu. Nisam bio siguran hoću li to moći ostvariti, s obzirom na obveze odmah nakon ređenja prije dva dana, ili ću morati odgoditi za kasnije. Raduje me i činjenica da su ovdje s nama svećenici studenti iz Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu, zajedno s vicerektorom vlč. Marko Đurinom, i da smo u Rimu planirali njihov dolazak u Gospino svetište u sklopu dolaska u Domovinu na moje biskupsko ređenje. Stvari su se posložile tako da sam i ja mogao doći zajedno s njima slaviti sv. Misu. Više/più…

Homilija mons. Jure Bogdana u splitskoj prvostolnici na Treću korizmenu nedjelju

Braćo i sestre,

Radujem se što danas mogu slaviti „mladu biskupsku misu“ u splitskoj metropolitanskoj, negda primacijalnoj crkvi sv. Dujma, prvi dan nakon biskupskoga ređenja. Izabrao sam ovu crkvu za ovo „mladobiskupsko“ slavlje jer sam ovdje zaređen za đakona 1989. i svećenika 1980. godine. Zahvaljujem nadbiskupu metropoliti msgr. Marinu Barišiću mome glavnom zareditelju za jučerašnje i današnje slavlje. Zahvaljujem don Tomislavu Ćubeliću župniku i kanoniku koji me rado prima sa svim svećenicima studentima iz Papinskog hrvatskog Zavoda sv. Jeronima na čelu s vicerektorom don Marko Đurinom, i ostalim gostima u ovoj prvostolnoj crkvi koja je u VII. stoljeću posvećena Blaženoj Djevici Mariji na nebo uznesenoj i solinskim mučenicima.

1. U evanđelju ove treće korizmene nedjelje, Isus se osvrće na dva aktualna događaja iz „crne kronike“: prvi je zločin rimskoga prokuratora Poncija Pilata koji je ubio skupinu Galilejaca za vrijeme molitve u Hramu dok su prinosili žrtve; drugi je građevinska malverzacija u jeruzalemskom gradskom predjelu Siloamu, kada se kula urušila i ubila 18 osoba. Ova dva tragična događaja u Palestini prije 2000 godina ponavljaju se na ovaj ili onaj način i danas po svijetu. Narod se pita što su to poginuli skrivili da ih je zadesila takva strašna sudbina? Isus odlučno odbacuje opće mišljenje da su ubijeni Galilejci bili grješniji od drugih, ili da su stradalnici u Siloamu veći dužnici od svih stanovnika Jeruzalema. Isus nam upućuje proročko upozorenje: „Ako se ne obratite, svi ćete tako propasti.“ (Lk 13,5). Više/più…

Homilija mons. Marina Barišića na misi ređenja

1. Braćo i sestre općeg svećeništva po sv. krštenju, braćo svećenici po milosti reda prezbiterata, braćo po daru i odgovornosti biskupstva, poštovani predstavnici društvenih vlasti i institucija, dragi časnici, dočasnici, vojnici, policajci i svi vi, draga braćo i sestre u Domovini i inozemstvu koji nas pratite posredstvom Hrvatske televizije, sve vas srdačno pozdravljam!

Svečani zaziv Duha Svetoga, čitanje bule Petra naših dana – pape Franje, brojna prisutnost nositelja crkvenih i državnih uloga kao i nazočnost rodbine, prijatelja i puka Božjega svjedoči o važnom i uzvišenom događaju za našu Crkvu i domovinu Hrvatsku: a to je ređenje mons. Jure Bogdana, novoimenovanog Vojnog ordinarija. Zato srdačno pozdravljam Tebe, dragi don Jure! Vjerujem da ćeš, ono što je dosadašnji prvi ordinarij mons. Juraj Jezerinac uspješno započeo i vodio, i Ti isto tako nastaviti unaprjeđivati skrb i dušobrižničku ulogu Vojnog ordinarijata u izgradnji našega društva. Više/più…